Τα διαμετρήματα των γραμμών επιστροφής συμπυκνωμάτων δεν είναι εφικτό να υπολογιστούν με ακρίβεια πάντοτε, διότι υπάρχουν πολλοί παράμετροι που τα επηρεάζουν.

Όπως:

  • Το φορτίο έναρξης μπορεί να είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το τρεχούμενο φορτίο.
  • Σε μία τρεχούμενη κατάσταση, θα δημιουργηθεί δευτερογενείς ατμός στις σωλήνες συμπυκνώματος.
  • Ο αέρας και άλλα αέρια που δεν συμπυκνώνονται, θα αποβληθούν από την γραμμή του συμπυκνώματος από θερμοστατικούς εξαεριστήρες των ατμοπαγίδων και των δοχείων επεξεργασίας.
  • Είναι σύνηθες να διπλασιάζεται το υπολογισμένο εκάστοτε τρεχούμενο φορτίο και η τιμή να εφαρμόζεται στον κάτωθι πίνακα διαμετρημάτων των σωληνώσεων για να συνυπολογιστούν οι παραπάνω παράμετροι.

Πίνακας

Πίνακας 1: Φέρουσα χωρητικότητα γραμμών επιστροφής συμπυκνωμάτων.

Ο ως άνω πίνακας δείχνει την φέρουσα χωρητικότητα που είναι το 50% της πραγματικής χωρητικότητας του σωλήνα, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τιμές τρεχούμενου φορτίου που θα τροφοδοτήσει ένα φορτίο έναρξης σε σωλήνα με αντίσταση τριβής 1.4 mbar (140 Pa) ανά μέτρο σωλήνα σε μία πλήρης φορτωμένη αρχική κατάσταση.

Το συμπύκνωμα πρέπει να ρέει με την βαρύτητα

Η ιδανικές συνθήκες που θα έπρεπε να υπάρχουν σαν στόχος σε οποιοδήποτε σύστημα επιστροφής συμπυκνωμάτων είναι ότι το συμπύκνωμα πρέπει να κυλάει με την βαρύτητα από την ατμοπαγίδα σε οποιοδήποτε εξοπλισμό αλλαγής θερμότητας και η κλίση θα έπρεπε να είναι 200:1.

Φερ ειπείν οι γραμμές επιστροφής συμπυκνωμάτων δεν πρέπει να έχει καμία ανοδική κλίση μετά την ατμοπαγίδα. Με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει αντίθλιψη στην ατμοπαγίδα, δίνοντας έτσι τη μέγιστη διαφορική πίεση και μεγιστοποιεί την απόδοση της, και δίνοντας έτσι μία καλή θερμική απόδοση για την εφαρμογή της διαδικασίας.

Δυστυχώς πρακτικά δεν είναι πάντα δυνατόν να επιτευχθούν αυτές οι «ιδανικές» συνθήκες και εάν η ροή βαρύτητας δεν μπορεί να επιτευχθεί, τότε απαιτείται πολύ προσεκτική επιλογή του μεγέθους της παγίδας. Θα πρέπει να δοθεί η τιμή της αντίθλιψης που θα υπάρχει και θα εφαρμόσει αυτή για τον υπολογισμό της πραγματικής διαφορικής πίεσης και στον πίνακα διαμέτρου των ατμοπαγίδων. Θυμηθείτε ότι για μία άνοδο ενός μέτρου σε ένα κατακόρυφο σωλήνα συμπυκνώματος θα επιβάλει μία αντίθλιψη της τάξεως 0,1 bar. Εάν δεν είναι δυνατόν το συμπύκνωμα να έχει κλίση προς τα κάτω στη δεξαμενή τροφοδοσίας του λέβητα, τότε είναι απαραίτητη η βέλτιστη απόδοση της διαδικασίας ανταλλαγής θερμότητας όπου το συμπύκνωμα θα πρέπει να έχει κλίση προς εξαεριστήρα της αντλίας πίεσης.